Baza Tsentralnaya (بازا تسينترالينايا) - Ceylon Tea